Veri Sahibi Başvuru Formu

  ERTAR KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE TARIM İMALAT PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

   

    VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Ertar Kimya Tarım Ürünleri Ve Tarım İmalat Paz.

  San. Ve Tic. Ltd. Şti. [“Şirket”] başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

   

  1. Başvuru Yöntemi

  İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

  Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

   

  BAŞVURU YÖNTEMİ

   

  Yazılı Olarak Başvuru

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

  Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

  Faks Yoluyla Başvuru

  Uygulama Üzerinden Başvuru

  BAŞVURU ADRESİ

   

  Adresini Giriniz
  KEP E-Posta Faks Uygulama

  BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

   

  Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Talebin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

  Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

  Adı Soyadı :
  T.C. Kimlik Numarası /
  Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
  :
  Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :
  Cep Telefonu :
  Telefon Numarası :
  Faks Numarası :
  E-posta Adresi :
  Şirketimizle İlişkiniz : Müşteriİş OrtağıZiyaretçiÇalışanDiğer
  1. Talep Konusu
  Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

   

   

   

   

  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

   

  İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
   
  Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.
   

  Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

   

  Adı Soyadı            :

  Başvuru Tarihi      :


   

  Forma PDF formatında ulaşmak için lütfen Tıklayınız.