Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Ve Onay Formu

ERTAR KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE TARIM İMAL. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Ve Onay Formu

 1. Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Ertar Kimya Tarım Ürünleri Ve Tarım İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. [“Ertar Kimya”] olarak kişisel verilerin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde mevzuatın izin verdiği ölçüce Ertar Kimya tarafından elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında tarafınızı bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, işbu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” bilgi ve incelemenize sunulmaktadır.

 • Kişisel bilgiler: Ad, soyad, TC. kimlik numarası olmak üzere başta kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgidir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi: Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Ertar Kimya, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta olup, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer neden olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

Ertar Kimya şirket çalışanları başta olmak üzere, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Bu kapsamda Ertar Kimya, kişisel verileri; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçi ve alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

Ertar Kimya 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmakta olup yurtdışına kişisel veri aktarmaktadır.

 

 1. Haklarınız

Kişisel verilerinizin, muhafaza edilip işlenebilecek ve 3. kişilere transfer edilebilecek olması nedeniyle, Kanun kapsamında kişisel veri sahibi olarak tarafınıza tanınan haklar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ertar Kimya’nın, makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarına ait kişisel verilerin gizliliğini tehlikeye atan ya da yerine getirilmesi teknik unsurlar haricinde başkaca sebeplerden dolayı orantısız düzeyde zor olan istekleri reddetme hakkı saklıdır.

III. Başvuru Süreci

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Ertar Kimya’ya iletebilirsiniz. Kanun gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “www.ertarkimya.com.tr” adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No:8 Sarıçam/Adana” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Ertar Kimya ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir. Paylaşmış olduğunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde, Ertar Kimya’nın bu sebeple uğrayacağı zararlardan tarafınız sorumlu olacaktır. Ertar Kimya, Kanun’da yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler dolayısıyla işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 1. Onay

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; kişisel verilerimi paylaşan olarak; Ertar Kimya ile paylaşmış olduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir ve aslına uygun olduğunu, paylaşmış olduğum bilgilerimin değişmesi halinde güncel bilgilerimi değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ertar Kimya ile paylaşacağımı, hatalı veya yanıltıcı bilgi paylaşmış olmam ya da güncel bilgilerimi bildirmemiş olmam halinde Ertar Kimya’nın bu sebeple uğrayacağı zararlardan doğrudan sorumlu olacağımı ve şahsımdan ek bilgi ve belge talep edebileceğini bildiğimi ve kabul ettiğimi, sonuç olarak işbu bilgilendirme formunun tamamını okuduğumu, kişisel verilerimin saklanması, işlenmesi ve paylaşılması hususlarında muvafakatimin olduğunu, ayrıca kişisel verilere ilişkin olarak sahip olduğum haklar konusunda Ertar Kimya tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildiğimi açık rızam ile